Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony

internetowej www.meduce.io jest Meduce Sp z o.o. mieszcząca się przy al. Armii Krajowej 43A, 94-046 Łódź, NIP 7272862825, REGON: 523216525,
– zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą

Strony Internetowej.

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera, gromadzi i przetwarza

dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych

osobowych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) i ustawą o świadczeniu usług

drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).

W niniejszej Polityce Prywatności zastosowano następujące definicje i terminy:

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię

i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy,

informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej

technologii bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną,

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną

tożsamość osoby fizycznej;

Administrator – nazywany również administratorem danych osobowych (ADO)

oznacza Meduce Sp z o.o., który ustala cele i sposoby przetwarzania

danych osobowych;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z jednej albo kilku usług czy

funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze

użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego

komputera.

protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym

transmisja jest szyfrowana

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

rodo@meduce.io lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: al. Armii Krajowej 43A, 94-046 Łódź.

Na stronie internetowej www.meduce.io mogą zostać umieszczone

odnośniki do stron/portali innych podmiotów umożliwiające bezpośrednie przejście

Użytkownikowi. Niniejsza Polityka nie obejmuje stron /portali prowadzonych przez te

podmioty.

Pozyskiwanie danych osobowych

Co do zasady dane osobowe są przez Panią/ Pana podawane bezpośrednio

w momencie zgłoszenia:

 • przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://meduce.io/demo/
 • poprzez czat z konsultantem dostępny na stronie meduce.io
 • poprzez rejestrację konta demonstracyjnego lub konta użytkownika w pełnej wersji systemu Meduce.

W przypadku, gdy jest Pan/Pani użytkownikiem oprogramowania Meduce, będącym pracownikiem podmiotu medycznego korzystającego z Meduce jako narzędzia pracy, dane mogą być otrzymywane również od osoby odpowiedzialnej po stronie podmiotu medycznego za założenie kont pracowniczych w systemie Meduce.Zakres przetwarzania danych osobowych

Na potrzeby ofertowania przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię,

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwa podmiotu medycznego, którego jest Pani/Pan włacicielem lub pracownikiem. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu założenia konta dostępowego do systemu Meduce oraz komunikacji produktowej z użytkownikami.

Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na komunikację marketingową,

wykorzystywane są Pani/Pana dane w postaci adresu e-mail lub numeru

telefonu, a także imienia i nazwiska.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów ofertowania oraz bieżącej komunikacji związanej z użytkowaniem produktu.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane

mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów

i usług oferowanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania tych

danych jest Pani/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej

z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych, Pani/Pana dane są

przetwarzane w celu prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane

pytania, z uwagi na usprawiedliwiony interes administratora danych. Podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń

przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia

ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane

osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom

przetwarzającym na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie

z poleceniami administratora.

Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych,

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane

osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom

marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto wskazujemy, że korzystanie z serwisu Meduce wymaga przetwarzania danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska,nr telefonu, e-mail. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Okres przechowywania danych

Dane służące do celów dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres do przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są

przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał

obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą

przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie

danych osobowych w tych celach.

Wykorzystywanie ciasteczek ”cookies”

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików

tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej

stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie

pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę

internetową).

Strony mogą wykorzystywać pliki typu cookie zapisywane przez serwer Strony na

urządzeniu Użytkownika, którą serwer Meduce  może odczytać z tego urządzenia przy

ponownym podłączeniu do Strony z tego urządzenia. Zgodnie z polityką-cookies

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję

przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wypłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze strony.


Jakie dane są zbierane podczas korzystania ze Strony?

Dane zgromadzone w sposób automatyczny z chwilą uzyskania wysłania zapytania

do naszego serwera po wpisaniu do przeglądarki adresu www.meduce.io

automatycznie zbierają i rejestrują się następujące informacje o Użytkowniku:

Data połączenia,

Czas nawiązania połączenia,

Nazwa użytkownika,

Adres IP,

Typ połączenia,

Dostęp do zasobów,

Wykonane akcje.

W przypadku zadawania pytań, zgłaszania potrzeby uzyskania dodatkowych

informacji i materiałów albo przekazywania własnych opinii lub sugestii Użytkownik

może skontaktować się z nami za pomocą e-maila. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać

dodatkowe informacje niezbędne jest podanie adresu e-mail lub adresu do kontaktu

na, na który możemy wysłać odpowiedź. W takim przypadku możemy również

poprosić użytkownika o dodatkowe dane osobowe, np. imię i nazwisko oraz numer

telefonu, które umożliwią nam bezpośredni kontakt.

Dane zbierane automatycznie wykorzystywane są wyłącznie do poprawienia jakości

korzystania ze Strony. Zebrane logi przechowywane są czasowo.

Dane zbierane w sposób automatyczny mogą być użyte do:

– analizy statystycznej zachowań Użytkownika w obrębie strony,

– analizy statystycznej odwiedzin strony

– do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika z tytułu niezgodnego z prawem lub

Regulaminem korzystania ze strony aurro.pl może powiadomić Użytkownika o:

 1. a) jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania,
 2. b) skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa art. 21 ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną

Wypełnianie formularza, logowanie do serwisu (proces autoryzacji) odbywa się za

pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa poziom bezpieczeństwa

przesyłanych danych w sieci Internet.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych – uzyskania od administratora

potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/ Pana dane osobowe, a jeżeli ma to

miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w

zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

 • sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach

wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych

osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać

ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z

prowadzeniem dokumentacji medycznej.

 • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pani/Pana

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,

jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie

odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane

innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały

przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile

jest to technicznie możliwe.

 • wniesienia sprzeciwu – przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec

danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w

szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji

medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłanki.

 • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się

w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury za korzystanie z systemu Meduce.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne,

brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy

świadczenia usług.

Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.